1. 1. DEFINICE A PODMÍNKY

SLIMSECRET - je obchodní název společnosti SC SHOPPER KINGDOM SRL, právnická osoba rumunské státní příslušnosti, se sídlem v Rumunsku, městě Bragadiru, kraji Ilfov, ul. Raul Vedea č. 6, mající daňový registrační kód RO 33698318, zapsaná u obchodního rejstříku pod č. J23 / 2998 / 16.10.2014, telefon: +420 227 046 980.

Prodejce - SLIMSECRET

Kupující - může to být fyzická osoba starší 16 let nebo právnická osoba nebo jakákoliv právnická entita, která zadává příkaz.

Klient - může se jednat o jakoukoli fyzickou osobu starší 16 let nebo právnickou osobu, která má nebo získá přístup k OBSAHU, prostřednictvím jakýchkoli komunikačních prostředků poskytovaných prostřednictvím SLIMSECRET (elektronický, telefonní atd.) nebo na základě stávající dohody o užívání mezi SLIMSECRET a klientem.

Uživatel - jakákoli fyzická osoba starší 16 let nebo právnická osoba registrovaná na Webovou stránkou, která dokončením procesu vytvoření účtu udělila svůj souhlas s ustanoveními specifickými pro danou webovou stránku v části Všeobecné obchodní podmínky.

Přezdívka- pseudonym, kterým určitý uživatel / zákazník / kupující může přidat obsah na webovou stránkou. Přezdívka je spojena s informacemi na Webových stránkách Uživatele / Zákazníka / Kupujícího pod názvem „Uživatelské jméno“.

Účet- část stránky skládající se z e-mailové adresy a hesla, které kupujícímu umožňuje zaslat objednávku a která obsahuje informace o zákazníkovi / kupujícím a historii kupujícího na webovou stránku. (objednávky, daňové faktury, záruky zboží atd.). Uživatel odpovídá a zajistí, aby všechny informace zadané při vytváření účtu byly správné, úplné a aktuální.

Můj košík - část účtu, která umožňuje kupujícímu / uživateli přidávat zboží nebo služby, které si přeje koupit v době přidání nebo později; není-li zboží nebo služby zakoupeny v okamžiku přidání prostřednictvím zadání objednávky, bude kupující / uživatel využívat služeb nabízených prodávajícím ke sledování zboží a služeb tím, že od něj obdrží obchodní sdělení.

Webová stránka - internetový obchod hostovaný na webové adrese SLIMSECRET.cz a jejích subdoménách.

Příkaz - elektronický dokument, který zasahuje jako forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, prostřednictvím které kupující prostřednictvím tohoto webu předává prodávajícímu svůj úmysl nakoupit zboží a služby z tohoto webu.

Zboží a služby - jakýkoli produkt nebo služba uvedená na Webovou stránkou, včetně produktů a služeb uvedených v objednávce, které má prodávající poskytnout kupujícímu v důsledku uzavřené smlouvy.

Kampaň - akce vystavení omezeného počtu předdefinovaných zásob pro komerční účely na omezenou dobu stanovenou prodávajícím pro komerční účely.

Smlouva - představuje smlouvu na dálku uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a kupujícího.

Obsah - představuje:

 • veškeré informace na Webové stránce, které lze navštívit, zobrazit nebo jinak získat přístup pomocí elektronických zařízení;

 • obsah veškerých e-mailů zaslaných kupujícím prodávajícím elektronickými prostředky nebo jinými dostupnými komunikačními prostředky;

 • veškeré informace sdělené jakýmkoli způsobem zaměstnancem / spolupracovníkem Prodávajícího, Kupujícím, podle kontaktních údajů, které určí nebo ne tento;

 • informace týkající se Zboží a / nebo Služeb a / nebo tarifů uplatňovaných Prodávajícím v určitém období;

 • informace týkající se Zboží a / nebo Služeb a / nebo tarifů praktikovaných třetí stranou, s nimiž Prodávající v určitém období uzavřel smlouvy o partnerství;

 • údaje týkající se prodávajícího nebo jiná privilegovaná data z nich.

Posouzení - písemné hodnocení vlastníkem nebo příjemcem zboží nebo služby, hodnocení na základě osobní zkušenosti a jeho schopnosti podat kvalitativní připomínky a říci, zda zboží nebo služba vyhovuje specifikacím uvedeným výrobcem.

Hodnocení - způsob vyjádření stupně spokojenosti uživatele / zákazníka / kupujícího s produktem. Hodnocení je vyjádřeno ve formě hvězd, přičemž každý Dobrý může získat skóre od jedné hvězdy do pěti hvězdiček. Tato míra spokojenosti bude vždy spojena s přezkoumáním zboží / služby, které napsal uživatel / zákazník / kupující.

Komentář - kritické uznání nebo pozorování na základě přezkumu nebo jiného komentáře.

Otázka - vzorec adresování ostatním uživatelům / zákazníkům / kupujícím za účelem získání informací o zboží nebo službách z příslušné stránky.

Odpovědět- písemné informace, které jsou předávány uživateli / klientovi / kupujícímu, který položil otázku na stránce, na stránce určitého zboží. Odpověď je vysvětlení poskytnuté uživatelem / zákazníkem / kupujícím jinému uživateli / zákazníkovi / kupujícímu v diskusi.

Dokument - tyto Termíny a podmínky

Komerční komunikace - jakýkoli typ odeslané zprávy (například: e-mail / SMS / telefon / mobilní push / webpush / atd.) obsahující obecné a tematické informace, informace o produktech podobných nebo komplementárních s těmi, které jste si zakoupili, informace o nabídkách nebo akcích, informace o zboží a službách přidané v části „Můj účet / košík“ a další obchodní komunikace, jako je průzkum trhu a průzkumy veřejného mínění.

Transakce - inkasovaní nebo vrácení částky, která je výsledkem prodeje zboží a / nebo služeb SLIMSECRET, kupujícímu, za využití služeb zpracovatele karet dohodnutých prodávajícím, bez ohledu na způsob doručení.

Poplatek Zelená známka - hodnota vyjádřená v lei, zaplacená prodejcem autorizované společnosti při převzetí operací sběru, přepravy a využití / recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení, jak stanoví platná legislativa.

Specifikace - všechny specifikace a / nebo popisy Zboží a služeb, jak jsou uvedeny v jejich popisu.

Platba kartou - platební služba poskytovaná zpracovatelem plateb integrovaným na Stránce, zpřístupněná Zákazníkům, uživatelům a / nebo Kupujícím prostřednictvím Stránky za účelem provedení platby kartou online.


 1. 2. SMLUVNÍ DOKUMENTY

2.1. Registrací Objednávky na Stránce souhlasí Kupující s formou komunikace (telefonem nebo e-mailem), prostřednictvím které Prodávající provádí své obchodní operace.

2.2. Oznámení přijaté kupujícím po provedení objednávky má roli informací a nepředstavuje přijetí objednávky. Toto oznámení se provádí elektronicky (e-mailem) nebo telefonicky.

2.3. Prodávající si z oprávněných důvodů vyhrazuje právo na změnu množství Zboží a / nebo Služeb v Objednávce. Pokud změníte množství Zboží a / nebo Služeb v Objednávce, upozorníte Kupujícího na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo poskytnuté Prodávajícímu při zadávání Objednávky a vrátí se zaplacenou částku.

2.4. Smlouva se považuje za uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím na základě přijetí kupujícím od prodávajícího, e-mailem a / nebo SMS s oznámením o odeslání objednávky.

2.5. Dokument a informace poskytnuté Prodávajícím na Webové stránce budou základem Smlouvy, kromě toho bude záručním certifikátem vydaným Prodávajícím nebo jeho dodavatelem na zakoupené Zboží.

 1. 3. POLITIKA ONLINE PRODEJE

3.1. Přístup k provedení objednávky je povolen každému uživateli / kupujícímu.

Z opodstatněných důvodů si SLIMSECRET vyhrazuje právo omezit přístup Uživatele / Kupujícího za účelem zadání Objednávky a / nebo některých akceptovaných platebních metod, pokud se domnívá, že na základě chování nebo činnosti Uživatele / Kupujícího na Stránkách, jeho jednání může jakýmkoli způsobem poškodit ZPĚT. V kterémkoli z těchto případů se může uživatel / kupující obrátit na oddělení vztahů se zákazníky společnosti SLIMSECRET, aby byl informován o důvodech, které vedly k uplatnění výše uvedených opatření.

3.2. Komunikace s Prodávajícím může probíhat prostřednictvím přímé interakce s ním, a to i prostřednictvím online podpory (Live Chat) nebo prostřednictvím adres uvedených v části „Kontakt“ na Stránce. Prodávající má svobodu spravovat obdržené informace, aniž by je musel zdůvodňovat.

3.3 V případě neobvykle velkého objemu provozu přicházejícího z internetové sítě si SLIMSECRET vyhrazuje právo požádat uživatele / kupující o ruční zadání ověřovacích kódů captcha za účelem ochrany informací na těchto stránkách.

3.4. SLIMSECRET může na Stránce zveřejnit informace o Zboží a / nebo Službách a / nebo propagacích, které praktikuje nebo jakákoli jiná třetí strana, se kterou společnost SLIMSECRET uzavřela smlouvy o partnerství, v určité lhůtě a v mezích dostupných zásob.

3.5. Všechny tarify vztahující se k Zboží a / nebo Službám prezentovaným na Webových stránkách jsou vyjádřeny v lei (Kč) a zahrnují DPH

3.6. Za podmínek stanovených zákonem cena za elektronické zboží zobrazené na tomto webu zahrnuje daň ze zeleného razítka. Pokud uživatel / kupující požádá o podrobnosti týkající se přesné částky přidané k ceně zboží, bude kontaktovat oddělení zpětných vztahů se zákazníky.

3.7. V případě online plateb prodávající nenese / nemůže nést odpovědnost za jakékoli další dodatečné náklady, které kupujícímu vzniknou, včetně, ale nejen, poplatků za převod měny účtovaných vydávající bankou jeho karty, pokud je měna jeho vydání liší se od Kč. Odpovědnost za tuto akci nese výhradně kupující.

3.8 Veškeré informace použité k popisu Zboží a / nebo Služeb dostupných na Stránkách (statické / dynamické obrázky / multimediální prezentace / atd.) Nepředstavují smluvní závazek Prodávajícího, které jsou použity výhradně jako prezentace.

3.9. Po 14 (čtrnácti) dnech od zakoupení zboží nebo služby bude kupující povinen zaregistrovat kontrolu související s nakoupeným zbožím nebo službou. Žádost bude zaslána na e-mailovou adresu zaregistrovanou kupujícím na účtu. Tímto způsobem přispívá Kupující k informování dalších možných Uživatelů / Zákazníků / Kupujících na Stránce a aktivně se podílí na vývoji nových Služeb a na nejúplnějším podrobnostech o vlastnostech Zboží.


 1. 4. PŘIDĚLENÍ A SUBDODAVATELSTVÍ

4.1. Prodávající může postoupit a / nebo zadat subdodavatelskou smlouvu třetím osobám na služby související s plněním objednávky s informacemi kupujícího, bez nutnosti jeho souhlasu. Prodávající vždy odpovídá kupujícímu za všechny smluvní závazky.


 1. 5. PRÁVO DUŠEVNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

5.1. Obsah, jak je definován v preambuli, včetně, ale nejen, loga, stylizovaných reprezentací, komerčních symbolů, statických obrázků, dynamických obrázků, textového a / nebo multimediálního obsahu prezentovaných na Stránkách, je výhradním vlastnictvím společnosti SLIMSECRET, protože a vyhrazena všechna práva získaná v tomto ohledu přímo nebo nepřímo (prostřednictvím licencí k použití a / nebo zveřejnění).

5.2. Zákazník / kupující / uživatel není oprávněn kopírovat, distribuovat, publikovat, převádět na třetí strany, upravovat a / nebo jinak měnit, používat, odkazovat na, vystavovat, zahrnout jakýkoli obsah v jakémkoli jiném kontextu, než je původně zamýšlený SLIMSECRET, zahrnovat jakýkoli Obsah mimo web, odstranění označení, která označují autorská práva SLIMSECRET na obsah, jakož i účast na přenosu, prodeji, distribuci materiálů vytvořených reprodukcí, úpravou nebo zobrazením obsahu, s výjimkou výslovného písemného souhlasu SLIMSECRET.

5.3. Na jakýkoli obsah, ke kterému má zákazník / kupující / uživatel jakýmkoli způsobem a / nebo získá přístup jakýmkoli způsobem, se vztahuje dokument, pokud k obsahu není připojena konkrétní a platná smlouva o užívání uzavřená mezi SLIMSECRET a ním a bez jakéhokoli předpokládaná nebo výslovná záruka poskytovaná společností SLIMSECRET v souvislosti s tímto obsahem.

5.4. Zákazník / kupující / uživatel může kopírovat, přenášet a / nebo používat obsah pouze pro osobní nebo nekomerční účely, pouze pokud není v rozporu s ustanoveními dokumentu.

5.5. Pokud SLIMSECRET udělí zákazníkovi / kupujícímu / uživateli právo používat ve formě popsané v samostatné uživatelské smlouvě určitý obsah, ke kterému má zákazník / kupující / uživatel na základě této smlouvy přístup nebo získá přístup, toto právo se rozšiřuje pouze na tento obsah nebo na obsah definovaný ve smlouvě, pouze během její existence nebo na tomto obsahu na webu nebo v období definovaném ve smlouvě, podle definovaných podmínek, pokud existují a nepředstavují smluvní závazek SLIMSECRET pro příslušného klienta / Kupující / uživatel nebo jakákoli jiná třetí strana, která má / získá přístup k tomuto přenesenému obsahu jakýmkoli způsobem a která by mohla být jakýmkoli způsobem poškozena nebo poškozena v důsledku tohoto obsahu, během nebo po skončení platnosti smlouvy o užívání.

5.6. Žádný obsah přenášený na zákazníka, uživatele nebo kupujícího jakýmkoli komunikačním prostředkem (elektronickým, telefonním atd.) Nebo získaný jím přístupem, návštěvou a / nebo prohlížením nepředstavuje smluvní závazek ze strany SLIMSECRET a / nebo zaměstnance / zástupce SLIMSECRET které zprostředkovaly převod obsahu, pokud existuje, na tento obsah.

5.7. Jakékoli použití obsahu pro jiné účely, než které jsou výslovně povoleny tímto dokumentem nebo případnou doprovodnou dohodou, je zakázáno.


 1. 6. OBJEDNÁVKA

6.1. Klient / Kupující může provádět Objednávky na Webových stránkách přidáním požadovaného Zboží a / nebo Služeb do nákupního košíku a následným dokončením Objednávky provedením platby jedním z výslovně uvedených způsobů. Po přidání do nákupního košíku je zboží a služba k dispozici pro nákup v rozsahu, v jakém jsou pro něj k dispozici zásoby. Přidání zboží / zboží do nákupního košíku, není-li objednávka dokončena, nemá za následek registraci objednávky, implicitně také automatickou rezervaci zboží / služby.

6.2. Vyplněním Objednávky Kupující souhlasí s tím, že všechny jím poskytnuté údaje, potřebné pro proces nákupu, jsou správné, úplné a pravdivé v okamžiku zadání Objednávky.

6.3. Vyplněním Objednávky Kupující souhlasí s tím, že jej Prodávající může kontaktovat jakýmkoli způsobem, který prodávající poskytne / dohodne, v jakékoli situaci, kdy je nutné kontaktovat Kupujícího.

6.4. Prodávající může zrušit objednávku zadanou kupujícím na základě předchozího oznámení adresovaného kupujícímu, aniž by následný závazek kterékoli strany vůči druhé straně nebo bez možnosti jakékoli strany požadovat náhradu škody od druhé strany v následujících případech:

6.4.1. nepřijetí karty kupujícího transakcí v případě online platby vydávající bankou;

6.4.2. zneplatnění transakce zpracovatelem karet schváleným SLIMSECRET, v případě online platby;

6.4.3. údaje poskytnuté Klientem / Kupujícím na Stránce jsou neúplné a / nebo nesprávné;

6.5. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, respektive vrátit zboží nebo se vzdát služby, do 14 kalendářních dnů, aniž by se dovolával jakéhokoli důvodu a aniž by mu vznikly jiné náklady než náklady na dodání. Podle NV č. 34/2014 tedy doba vrácení zboží nebo vzdání se služby končí do 14 dnů od:

 • den, kdy kupující fyzicky získá poslední zboží - pokud kupující objedná na jednu objednávku více produktů, které budou dodány samostatně

 • den, kdy kupující fyzicky drží poslední zboží nebo poslední kus - v případě dodávky zboží sestávajícího z několika kusů nebo kusů

6.6. Pokud se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy, bude moci vyplnit online formulář pro vrácení zboží, který naleznete na adrese: https://www.slimsecret.cz/content/3-vraceni-produktu

6.7. Pokud klient / kupující požaduje odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě odstoupení od smlouvy, musí také vrátit případné dárky, které doprovázely příslušný produkt. Je-li objednávka zaplacena, prodávající vrátí částku nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy kupující informoval o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Částka bude vrácena takto: 6.7.1. u Příkazů placených bankovní kartou -> vrácením na účet, ze kterého byla platba provedena, nebo vygenerováním voucheru s hodnotou vráceného produktu; 6.7.2. u Příkazů placených pomocí Op / iTransfer / -> bankovním převodem nebo vygenerováním poukázky s hodnotou vráceného produktu; 6.7.3.

6.8. Pokud je zboží vráceno ve stavu, ve kterém jej nelze dále prodávat jako nové (otevřené obaly, chybějící příslušenství, zboží je poškozeno), vyhrazujeme si právo požadovat poplatek za vrácení zboží do jeho původní fáze, podle okolností, nebo za k pokrytí cenového rozdílu vyplývajícího z prodeje produktu ve formě opětovného uzavření nebo na žádost kupujícího vrátíme Zboží, náklady na doručení nese kupující.

Snížení hodnoty vráceného zboží

Protože v případě prodeje na dálku nemá kupující možnost zboží zkontrolovat před uzavřením smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit. Ze stejného důvodu má kupující právo vyzkoušet a ověřit zboží, které zakoupil, v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, charakteristik a způsobu fungování Zboží.

Za účelem zjištění povahy, charakteristik a způsobu fungování Zboží je Kupující povinen s nimi nakládat a kontrolovat je stejným způsobem, jaký by mohl provádět ve skutečném fyzickém obchodě. Například: Kupující musí vyzkoušet pouze kus oblečení, nikoli jej nosit při různých příležitostech.

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží vyplývající z jiných manipulací, než jsou ty, které jsou nezbytné k určení povahy, kvality a fungování Zboží.

Pokud Kupující uplatní své právo na odstoupení od smlouvy po použití Zboží v míře, která přesahuje limit nezbytný k prokázání jeho povahy, charakteristik a způsobu fungování, je Kupující odpovědný za jakékoli snížení hodnoty Zboží.

Příslušenství (uživatelské příručky, CD, kabely atd.) V krabici Zboží, stejně jako její původní obal, jsou nedílnou součástí Zboží. V důsledku toho je kupující povinen při uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy vrátit v původním nepoškozeném obalu, chráněném obalem fólií pro natahování plastových obalů nebo zabaleným v lepenkové krabici (k němu nejsou připevněny žádné štítky, žádné kusy, trhliny atd.) .) a spolu s veškerým příslušenstvím.

Vrácené zboží, které vykazuje známky opotřebení (skvrny, škrábance, ohyby, praskliny, hrboly atd.), je přijímáno vrácení zboží pouze po jeho shodě, což zahrnuje náklady na hygienu, kosmetiku, opravu, výměnu poškozených částí a návrat do komerční podoby. na prodej jako repasovaný / znovu uzavřený produkt. Konečná hodnota je určena hodnotou dílů, které mají být nahrazeny, a rekonstrukčními pracemi nebo rozdílem mezi počáteční hodnotou nového produktu a hodnotou dalšího prodeje použitého produktu.

Za jakékoli snížení hodnoty Zboží vyplývající z jeho nakládání jiné, než je nezbytné k určení povahy, kvality a fungování Zboží, odpovídá kupující. Pro jasnost z celkové ceny vráceného zboží si prodávající ponechá částku peněz, která představuje případné snížení hodnoty zboží v poměru 5% - 50% původní hodnoty zboží. Ekvivalentní výše poplatku za snížení bude sdělena kupujícímu po obdržení vráceného zboží.

6.9. Pokud nemůže být zboží a / nebo služba objednaná kupujícím dodáno prodávajícím, informuje prodávající o této skutečnosti zákazníka / kupujícího a vrátí na účet kupujícího hodnotu zboží a / nebo služby v rámci maximálně 7 (sedm) dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti Prodávající dozvěděl nebo ode dne, kdy Kupující výslovně vyjádřil svůj úmysl ukončit Smlouvu.


 1. 7. ZBOŽÍ / SLUŽBY, PRO KTERÉ NENÍ zajištěno právo na odstoupení od smlouvy

7.1. Z práva na odstoupení od smlouvy jsou osvobozeni:

7.1.1.smlouvy o poskytování služeb, po úplném poskytnutí služeb, pokud provádění začalo s výslovným předchozím souhlasem kupujícího a poté, co potvrdil, že se dozvěděl o skutečnosti, že po úplném provedení smlouvy prodávajícím ztratí své právo na odstoupení;

7.1.2. dodání zboží a / nebo služeb, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu, které Prodávající nemůže kontrolovat a které mohou nastat během ochranné lhůty;

7.1.3. dodání zboží podle specifikací předložených kupujícím nebo jasně přizpůsobených;

7.1.4. dodání zboží, které se pravděpodobně zhorší nebo rychle vyprší;

7.1.5. dodání zapečetěného zboží, které nemůže být vráceno z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny a které bylo rozbaleno kupujícím;

7.1.6. dodání zboží, které je po dodání podle své povahy neoddělitelně smícháno s jinými prvky;

7.1.7. dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, jejichž dodání nelze uskutečnit před 30 (třiceti) dny a jejichž skutečná hodnota závisí na kolísáních trhu, které Prodávající nemůže kontrolovat;

7.1.8. smlouvy, ve kterých kupující výslovně požádal prodávajícího, aby odcestoval do svého domu a provedl neodkladné opravy nebo údržbu. Pokud během takové návštěvy poskytne prodávající jiné služby, než které výslovně požaduje kupující, nebo poskytne jiné zboží než náhradní díly nezbytné pro provedení údržby nebo opravy, právo na odstoupení od smlouvy se vztahuje na tyto služby nebo dodatečné zboží. ;

7.1.9. Poskytování zapečetěných zvukových nebo obrazových záznamů nebo zapečetěných počítačových programů, které byly po dodání zapečetěny;

7.1.10. Poskytování novin, periodik a časopisů, s výjimkou předplatných smluv o poskytování takových publikací;

7.1.11. poskytování digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, pokud bylo dodání zahájeno s výslovným předchozím souhlasem kupujícího a poté, co potvrdil, že se dozvěděl, že ztratí své právo na odstoupení.


 1. 8. DŮVĚRNOST

8.1. SLIMSECRET zachová důvěrnost všech informací, které poskytnete. Poskytnutí poskytnutých informací může být provedeno pouze za podmínek uvedených v tomto dokumentu.

8.2. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nebude kupující / zákazník ohledně objednávky / smlouvy činit žádné veřejné prohlášení, propagaci, tiskovou zprávu ani jakoukoli jinou formu zpřístupnění třetím stranám.

8.3. Odesláním informací nebo materiálů prostřednictvím tohoto webu dáváte prodávajícímu neomezený a neodvolatelný přístup k nim, právo používat, reprodukovat, zobrazovat, upravovat, přenášet a distribuovat takové materiály nebo informace. Souhlasíte také s tím, že prodávající může ve vlastním zájmu volně používat tyto informace, nápady, koncepty, know-how nebo techniky, které jste nám zaslali prostřednictvím těchto stránek. SLIMSECRET nebude podléhat povinnostem týkajícím se důvěrnosti zasílaných informací, pokud platné právní předpisy v tomto ohledu nestanoví jiné specifikace.


 1. 9. KOMERČNÍ KOMUNIKACE

9.1. Kupující / uživatel / zákazník může kdykoli změnit možnost týkající se dohody poskytnuté Prodávajícímu pro komerční komunikaci obsahující obecné a tematické informace včetně informací o nabídkách nebo akcích, a to následovně:

9.1.2. přístupem k odhlášenému odkazu zobrazenému v obchodních sděleních přijatých od prodávajícího; nebo

9.1.3. kontaktováním prodejce.

9.2. Přidáním zboží nebo služeb do sekce z „Můj košík“, Prodávající zašle kupujícímu / uživateli obchodní sdělení týkající se:

 • - při změně ceny zboží nebo služeb přidaných v části „Můj košík“,

 • - na doporučení zboží nebo služeb podobná doporučením uvedeným v části „Můj košík“,

 • - k existenci zboží nebo služeb v části „Můj košík“ a

 • - skladová dostupnost zboží nebo služeb přidaných v části „Můj košík“.

9.3. Po zakoupení zboží nebo služby zašle prodávající kupujícímu / uživateli obchodní sdělení týkající se:

 • - návrhy na použití doporučeného zboží nebo služeb ve spojení s nakoupeným zbožím nebo službou.

9.4. Zákazník / uživatel se může kdykoli odhlásit z komerčních komunikací uvedených v bodě 9.3. výše přístupem k odhlášenému odkazu zobrazenému v komerčních zprávách přijatých od SLIMSECRET nebo kontaktováním SLIMSECRET v tomto ohledu.

9.5. Abychom zlepšili nabídku zboží a služeb a zkušenosti s nákupem, použijeme vaše údaje také k průzkumu trhu a průzkumům veřejného mínění. Informace získané z těchto průzkumů trhu a průzkumů veřejného mínění nebudou použity pro reklamní účely, ale pouze pro účely uvedené výše. Vaše odpovědi na průzkumy trhu a průzkumy veřejného mínění nebudou spojeny s vaší identitou a nebudou předávány třetím stranám ani zveřejněny. Proti použití dat pro účely průzkumu trhu a průzkumu veřejného mínění můžete kdykoli protestovat přístupem k odběru odkazu zobrazeného ve zprávě nebo kontaktováním SLIMSECRET.


 1. 10. Fakturace - PLATBA

10.1. Ceny zboží a služeb zobrazené na webu www.SLIMSECRET.cz zahrnují DPH podle platných právních předpisů.

10.2. Cena, způsob platby a platební podmínky jsou uvedeny v každé Objednávce. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu za dodané zboží a služby, přičemž je povinen poskytnout veškeré informace potřebné k vystavení faktury v souladu s platnými právními předpisy.

10.3. Prodávající zašle kupujícímu fakturu související s objednávkou obsahující Zboží a / nebo služby prodané společností SLIMSECRET,

10.4. Pro správnou komunikaci faktury související s objednávkou je kupující povinen poskytnout veškeré informace potřebné k vystavení faktury.

10.5. Odesláním Objednávky se Kupující zavazuje přijímat faktury v elektronické podobě e-mailem, na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce nebo ve fyzickém formátu (uvnitř balení).

10.6. Pokud tyto informace neobdržíte do 48 hodin od přijetí objednávky, informujte nás o tomto problému e-mailem:contact@SLIMSECRET.cz.

10.7. Způsoby platby přijaté SLIMSECRET jsou: platba kreditní nebo debetní kartou, dobírka, platba předem platebním příkazem.

10.7.1. Platba kreditní nebo debetní kartou

Při zadávání objednávky můžete zadat platební údaje pomocí platné kreditní nebo debetní karty. Data platební karty Uživatele / Kupujícího nebudou přístupná na SLIMSECRET, ani nebudou uložena SLIMSECRET nebo zpracovatelem plateb integrovaným na Webové stránce, ale pouze institucí autorizující Transakci nebo jiným subjektem oprávněným poskytovat služby. identifikační údaje paměťové karty, o jejichž totožnosti bude uživatel / kupující informován před zadáním údajů.

Subjektem oprávněným poskytovat služby ukládání dat na kartě je společnost PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, společnost založená a působící podle zákona Luxemburgu, registrovaná na následující adrese: L-1150 Luxembourg.

10.7.2. Dobírka

Při převzetí zboží si můžete vybrat, zda budete platit v hotovosti při dodání. U tohoto způsobu platby je možné, že SLIMSECRET může požadovat dodatečný poplatek, částku, která bude uvedena v části „Můj košík“ před dokončením objednávky.

10.7.3. Platba předem platebním příkazem Pokud chcete zaplatit za zboží, které chcete objednat předem platebním příkazem, uveďte to při zadávání objednávky v části „Poznámky“ formuláře na stránce „Můj košík“. Po zadání objednávky obdržíte e-mailem v elektronické podobě fakturu a veškeré údaje potřebné k platbě. Vezměte prosím na vědomí, že objednané zboží bude odesláno až poté, co peníze vstoupí na účet SLIMSECRET uvedený na faktuře.


 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ

11.1. Dodací podmínky zboží a služeb prodaných společností SLIMSECRET najdete v sekci dodávka a platby

11.2. Prodávající zajistí řádné zabalení zboží a zajistí přenos průvodních dokladů.

11.3. Prodávající dodá zboží a služby pouze na rumunském území.


 1. ZÁRUKY

12.1. Veškeré zboží prodávané společností SLIMSECRET, s výjimkou opětovně uzavřeného zboží, podléhají záručních podmínek v souladu s platnými právními předpisy a obchodními zásadami výrobců. Zboží je nové (s výjimkou znovu zapečetěného) v původním obalu a pochází ze zdrojů schválených každým výrobcem.

12.2. V případě Zboží prodaného a dodaného společností SLIMSECRET jsou záruční certifikáty vydávány přímo výrobcem nebo jsou vydávány společností SC SHOPPER KINGDOM SRL

12.3. Chybějící záruční list ZBOŽÍ musí být nahlášen nejpozději do 48 (čtyřicet osm) hodin od přijetí ZBOŽÍ na e-mailovou adresu contact@SLIMSECRET.cz. Žádné následné oznámení nebude bráno v úvahu.

12.4. Stížnosti týkající se nedostatků zakoupeného PRODUKTU / ZBOŽÍ lze podat e-mailem: contact@SLIMSECRET.cz nebo telefonicky na 296183012.

12.5. KLIENT je povinen uznat a dodržovat ustanovení obsažená v záručním listu, jinak hrozí ztráta záruky na PRODUKT.

12.6. Dokumenty:

Záruční list pro produkt SLIMSECRET - stáhnout

Záruka shody s produktem SLIMSECRET - stáhnout

Prohlášení o shodě – stáhnout


 1. 13. PŘEVOD VLASTNICTVÍM NAD ZBOŽÍ

13.1. Vlastnictví nad Zboží bude převedeno při dodání, po zaplacení kupujícím na místě uvedeném v objednávce (tj. Doručení - podepsání přijetí přepravního dokladu dodaného kurýrem nebo podepsání potvrzení na fiskální faktuře v případě dodávek provedených zaměstnanci prodávajícího) .


14. ODPOVĚDNOST

14.1. Prodávající neodpovídá za škody jakéhokoli druhu, které by kupujícímu nebo jakékoli třetí straně mohly utrpět v důsledku splnění kterékoli ze svých závazků vyplývajících z objednávky a za škody vyplývající z použití zboží a služeb po dodání, zejména za jejich ztráta.

14.2 SLIMSECRET neodpovídá za škody jakéhokoli druhu, které může KLIENT nebo jakákoli třetí strana utrpět v důsledku používání produktů prodávaných na Stránce

14.3 Tato stránka je vytvořena pouze pro informační účely a není určena k poskytování diagnostiky, léčby nebo profylaxe jakéhokoli onemocnění. Stránka nenahrazuje profesionální lékařské služby poskytované odborníky.


14.4.
Pokud máte nebo máte podezření na zdravotní stav, doporučujeme nejdříve konzultovat lékaře. Stránka nenahrazuje konzultace a lékařské předpisy.


14.5.
Všechny produkty uváděné na Webové stránce by měly být upraveny kvalifikovaným technikem nebo personálem. v opačném případě SHOPPER KINGDOM SRL odmítá veškerou odpovědnost.

14.6. Prodejce není zodpovědný za škody způsobené chybnými funkcemi výrobku, jak je popsáno výrobci nebo dodavateli.


 1. 16. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

16.1. Prosím projděte Zásady ochrany osobních údajů týkající se zpracování osobních údajů, které je součástí tohoto dokumentu.


 1. 17. POUŽITÍ COOKIES

17.1. Zásady cookies, která je součástí tohoto dokumentu.


 1. VÝŠŠÍ MOC

18.1. Žádná ze stran nebude odpovědná za neplnění svých smluvních závazků, pokud je takové neplnění včas a / nebo řádně, zcela nebo zčásti, způsobeno vyšší mocí. Vyšší moc je nepředvídatelná událost, která je mimo kontrolu stran a kterému nelze zabránit.

18.2. Pokud příslušná událost do 15 (patnácti) dnů od jejího vzniku nepřestane, bude mít každá strana právo informovat druhou stranu o úplném ukončení smlouvy, aniž by kterákoli z nich mohla od druhé strany požadovat náhradu škody.


 1. ROZHODNÉ PRÁVO – JURISDIKCE

19.1. Tato smlouva podléhá rumunskému právu. Veškeré spory mezi prodávajícím a uživateli / kupujícími budou řešeny smírně nebo, pokud to není možné, budou spory řešeny příslušnými rumunskými soudy v Bukurešti. • Originální Originální Výrobky
 • Prémiová Kvalita
 • Dvouletá Záruka
 • Doprava zdarma